Een meetinstrument voor individuele verschillen in Sociale Dominantie Oriëntatie

Alain Van Hiel & Bart Duriez

Het concept Sociale Dominantie Oriëntatie (SDO) wordt gedefinieerd als een algemene opvatting over intergroepsrelaties die aangeeft in welke mate iemand verkiest dat deze relaties egalitair dan wel hierarchisch gestructureerd zijn (Pratto, Sidanius, Stallworth & Malle, 1994). Dit concept reflecteert dus de mate waarin iemand ertoe neigt maatschappelijke groepen te klasseren op de dimensie superieur-inferieur, alsook de mate waarin iemand een beleid huldigt dat sociale ongelijkheid in stand houdt. Hoewel de motivatie om anderen te domineren aanvankelijk werd aanzien als een onderdeel van het autoritarisme-concept (Maslow, 1943), wees onderzoek uit dat beide concepten zo goed als ongerelateerd zijn (zie o.a. Altemeyer, 1998) en onafhankelijk van elkaar sterk gerelateerd zijn aan conservatieve opvattingen zoals nationalisme, patriotisme, een harde aanpak van de criminaliteit, steun voor militaire programma's en discriminatie (voor een overzicht, zie Pratto, 1999). Gezien het groeiend belang in de sociaal psychologische literatuur van SDO, wensen wij in dit artikel de Nederlandstalige versie van deze vragenlijst te introduceren.

Van Hiel, A., & Duriez, B. (2002). Een meetinstrument voor individuele verschillen in Sociale Dominantie Oriëntatie. Nederlands Tijdschrift voor Psychologie en haar Grensgebieden, 57, 114-116.

Type:
Keywords:
Year: