Het opkrikken van de morele competentie: Een efficiënte strategie om mensen hun democratische vaardigheden te verhogen

Bart Duriez

In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van Kohlbergs theorie inzake de ontwikkeling van het moreel redeneren. Vervolgens wordt stilgestaan bij de manier waarop deze theorie geoperationaliseerd is geworden in vragenlijstonderzoek, waarna een overzicht wordt geboden van de resultaten van onderzoek naar het verband tussen de morele ontwikkeling en socio-politieke attitudes. Deze resultaten suggereren dat, wanneer men erin zou slagen mensen hun morele competentie op te krikken, dit een positieve impact zou hebben op hun democratische vaardigheden. Daarom wordt tenslotte stilgestaan bij de onderzoekstraditie die zich bezighoudt met de vraag hoe deze competentie kan worden gestimuleerd.

Duriez, B. (1999). Het opkrikken van de morele competentie: Een efficiënte strategie om mensen hun democratische vaardigheden te verhogen. KULeuven: Intern rapport.

Keywords:
Year: