Etnisch-culturele diversiteit, Deel 3: Voorbeelden van interventies door docenten.

Bart Duriez

Dit deel bevat de neerslag van vier studies die in het kader van dit project werden uitgevoerd teneinde de schoolse context te hervormen opdat die ook op maat van studenten met een(recente, niet-West-Europese) migratieachtergrond (= A-studenten) zou zijn, en niet enkel op maat van studenten zonder zo’n migratieachtergrond (= Z-studenten). Elk van deze vier studies werd uitgevoerd in het eerste jaar van een andere opleiding. In elk van deze studies werd getracht om het effect te onderzoeken van één of meerdere interventies en een reeks onderliggende acties op een reeks afhankelijke variabelen (i.e., psychologische veiligheid, spreekdurf, zelfeffectiviteit, verbondenheid, autonomie en inzicht in etnisch-culturele diversiteit). 

De belangrijkste bevindingen uit waren... (1) Studie 1: Een aangepast onthaal (bedoeld om studenten zich veiliger, meer thuis en beter gehoord te laten voelen) zorgde voor een toegenomen inzicht in etnisch-culturele diversiteit bij alle studenten en voor toegenomen verbondenheid en spreekdurf bij A-studenten. De effecten van interventies in Vak 1 (bedoeld om studenten met een verschillende achtergrond met elkaar in contact te brengen) en Vak 2 (bedoeld om diversiteit als thema centraal te stellen) waren beperkter. (2) Studie 2: In een experimentele conditie werden een reeks acties ondernomen, bedoeld om studenten zich veilig en thuis te laten voelen, om contact en samenwerking tussen studenten met een verschillende achtergrond te stimuleren, om ervoor te zorgen dat de docent enkel een coach is, om het belang van zelfeffectiviteit te benadrukken, en om studenten te laten stilstaan bij wat ze leren. Samen zorgden deze acties voor meer veiligheid en zelfeffectiviteit bij alle studenten en, net als het aangepast onthaal in Studie 1, voor meer verbondenheid en spreekdurf bij de A-studenten. Kwalitatieve data onderschreven de effectiviteit van alle individuele acties. Het verhoopte effect op de prestatiekloof in het bijhorend vak bleef echter uit. (3) Studie 3: Projectweken waarin studenten met een buddy moesten samenwerkten rond diversiteit leidden tot meer zelfeffectiviteit, meer autonomie en een toegenomen veiligheidsgevoel. Studenten met een buddy met een andere etnisch-culturele achtergrond verwierven bovendien ook meer inzicht in etnisch-culturele diversiteit. (4) Studie 4: Een interventie waarbij studenten werkten aan opdrachten met betrekking tot (etnisch-culturele) diversiteit leidde tot een toename van autonomie en spreekdurf bij A-studenten. Studenten die met etnisch-culturele diversiteit aan de slag gingen, gaven ook aan dat dit hun blik op deze problematiek had verruimd.

Samen tonen deze studies aan dat het mogelijk is om via gerichte interventies en acties in de schoolse context bij te dragen aan de creatie van een meer inclusieve leeromgeving voor studenten met verschillende (etnisch-culturele) achtergronden.

Duriez, B. (2022). Etnisch-culturele diversiteit, Deel 3: Voorbeelden van interventies door docenten. Karel De Grote Hogeschool, Antwerpen: Intern Rapport.

Keywords:
Year: