Stagebeoordelingen: Hoe kunnen deze beter verlopen?

Bart Duriez, Serge Coppens, Thomas Heynderickx & Helena Verheyen

In vier opleidingen werd een poging gedaan om de stagebeoordelingen te verbeteren. Omdat recente literatuur over dit onderwerp sterk de nadruk legt op het procesmatig karakter van stages, beoogden de interventies die we uitwerkten niet enkel een effect op de kwaliteit stagebeoordeling maar op de kwaliteit van het hele stageverloop. In Studie 1 en Studie 2, werd het aantal assessmentsituaties en beoordelaars opgedreven in een experimenteel design. In Studie 1 (in de Professionele Bachelor Kleuter- en Lager Onderwijs) werd voor de helft van de studenten meer begeleiders ingeschakeld die ook vaker op lesbezoek gingen. In Studie 2 (in Verpleegkunde) werd voor de helft van de studenten de medestudenten ingeschakeld via peer assessments. De effecten werden gemeten aan de hand van 14 kwaliteitscriteria. Die werden gemeten op het niveau van de algemene beoordeling (in de controlegroep en de experimentele groep) en de specifieke interventie (enkel in de experimentele groep). Tot slot werden de controlegroep en de experimentele groep ook vergeleken qua Leereffect (aan de hand van de competentiegroei) en Selectie. De bevraging in de experimentele groep leerde ons dat de interventies goed onthaald werden, maar uit de groepsvergelijkingen kwamen weinig positieve effecten van de interventies naar voor. In Studie 3 (in Accountancy & Fiscaliteit) gooiden we het over een andere boeg. Via leergroepen probeerden we studenten softskills aan te leren en via een nieuw beoordelingsformulier probeerden we die expliciet in het eindoordeel te betrekken. Omwille van het geringe studentenaantal werden de kwaliteitscriteria enkel gemeten op niveau van de specifieke interventies. Voor Leereffect en Selectie werd een vergelijking gemaakt met voorgaand jaar. Beide interventies werden goed onthaald door studenten en begeleiders. Op gebied van Selectie waren er geen verschillen met vorig jaar, maar qua Leereffect boden de interventies een duidelijke meerwaarde in de zin dat studenten meer competentiegroei rapporteerden. In de discussie wordt stil gestaan bij hoe het komt dat sommige interventies beter onthaald werden en meer effect hadden dan andere. We eindigen met een aantal aanbevelingen en beperkingen.

Duriez, B., Coppens, S., Heynderickx, T., & Verheyen, H. (2018). Stagebeoordelingen: Hoe kunnen deze beter verlopen? Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool: Intern Rapport.

Keywords:
Year: